Kertas Kerja & Pembentangan

No Kertas Kerja Pembentang
1 Isu-isu Kecuaian (Al-Taqsir) dan Pencerobohan (Al-Ta’addi): Jaminan dan Pengurusan Etika dalam Produk Mudarabah dan Musharakah (Slide | Kertas Kerja )

Prof. Madya Dr. Asmadi Mohamed Naim (UUM -
Malaysia)

2 Kos Sebenar (Fi dan Caj) dalam Kewangan Islam: Analisis dari Perspektif Syariah (Slide | Kertas Kerja ) Dr. Mohamed Fairooz Abdul Khir (ISRA)
3 Struktur Patuh Syariah bagi Pelan Takaful Anuiti Persaraan (Annuity Retirement Plan) ( Slide | Kertas kerja ) Ust. Mahbubi Ali (ISRA)
4

Skema Dan Takyif Al Fiqh Pembelian Anuitas Dalam Program Pensiun ( Slide | Kertas kerja )

Dr. Yulizar D. Sanrego (Tazkia -Indonesia)
5

Struktur Patuh Syariah bagi Pelan Takaful (Anuiti) Persaraan  (Takaful Annuity Retirement Plan) Analisa dari sudut pematuhan Syariah dan Cadangan ( Slide | Kertas kerja )

Tn. Hj. Mohd Helmi Haji Ahmad (Hong Leong  MSIG Takaful - Malaysia)
6 Pemasukan dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah ( Slide | Kertas kerja ) Dr. Oni Sahroni (Dewan Syariah Nasional - Indonesia)
7 Penerimaan Wang Bersumberkan Aktiviti Tidak Patuh Syariah dalam Akaun Simpanan dan Akaun Pelaburan: Perspektif Syariah dan Industri ( Slide | Kertas kerja )

Ust. Muhammad Ramadan Fitri Elias (Maybank - Malaysia)

8 Pembiayaan ke atas Syarikat dan Individu yang terlibat dalam Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Perspektif Syariah dan Industri ( Slide | Kertas kerja )

Ust. Zaharudin Muhammad (Alliance Islamic Bank-
Malaysia)

9 Pembiayaan ke atas Syarikat dan Individu yang terlibat dalam Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Perspektif Syariah dan Industri ( Slide | Kertas kerja )

Dr Wan Azhar bin Wan Ahmad - Penasihat Syariah, Standard Chartered Saadiq Berhad (Malaysia)

10  Rangka Kerja Perundangan Baharu: Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 

Bank Negara Malaysia

 

Resolusi Muzakarah